Lambda-value

The lambda-value λ (W / mK) is the insulation of a material. The lower the lambda-value, the better insulates the material. The lambda-values of the most bio-ecological insulation vary between 0.035 and 0.040 W / mK.

 

Insulation value of some insulation materials:

 

Insulation from renewable raw materials λ

Flax 0,038 W/mK

Hemp 0,040 à 0,042 W/mK

Paper flakes 0,039 W/mK

Wood fiber 0,037 à 0,040 W/mK

Cork 0,038 à 0,040 W/mK

Sheepswool 0,035 W/mK

 

Insulation of mineral raw materials λ

Perlite 0,051 W/mK

Vermiculite 0,053 W/mK

Cellular glass 0.040 à 0.050 W/mK

Silicat-foam granules 0.040 W/mK

Glasswool 0,032 à 0,040 W/mK

Rockwool 0,035 à 0,040 W/mK

 

Insulation from petrochemical raw materials λ

EPS 0,033 à 0,042 W/mK

XPS 0,029 à 0,038 W/mK

PF 0,020 W/mK

PUR 0,023 à 0,032 W/mK

PIR 0,023 à 0,032 W/mK